Erkenningen


BRL 6000-21/00

Het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen (WKO-installaties) mag per 1 oktober 2014 uitsluitend door gecertificeerde installateurs worden uitgevoerd.

Installatiebedrijf van der Pas B.V. is hiervoor gecertificeerd en werkt onder andere voor overheid, bedrijfsleven, projectontwikkelaars en instellingen. Middels een goede organisatie en goed geschoolde vaklieden streeft ons bedrijf naar een optimaal kwaliteitsniveau en efficiëntieniveau.

Techniek Nederland

Installatiebedrijf van der Pas B.V. is aangesloten bij Techniek Nederland, de ondernemersvereniging voor de installatiebranche. Techniek Nederland staat voor integer, betrouwbaar en vakmanschap. Kwaliteit wordt bij Techniek Nederland met hoofdletters geschreven. Zo heeft Techniek Nederland diverse leveringsvoorwaarden opgesteld die de aangesloten bedrijven gebruiken bij het afsluiten van overeenkomsten. Dankzij deze voorwaarden zijn klanten onder meer verzekerd van garantie op het geleverde werk en de installaties. met deze waarborg voor kwaliteit onderscheiden de bij Techniek Nederland aangesloten bedrijven zich nadrukkelijk in de markt.

Daarnaast is Techniek Nederland hét kenniscentrum voor de installatiebranche. De kennisontwikkeling en kennisoverdracht stellen de ondernemers in de installatiebranche en elektrotechnische detailhandel onder meer in staat om continu in te spelen op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere veiligheid, zorg, milieu en mobiliteit.

Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevorderd. Als erkende Sterkin installateur voldoet Installatiebedrijf van der Pas B.V. aan de normen en eisen van deze erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld en normen voor het gereedschap waarover we moeten beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties voldoen aan de eisen.

Gelukkig beseffen veel mensen dat vakmanschap voor een installateur geen overbodige luxe is. Gas en elektriciteit zijn vormen van energie die in goede banen geleid moeten worden. Door achterstallig of ondeskundig onderhoud aan de installatie kan bijvoorbeeld lekkage of kortsluiting ontstaan. Met alle gevolgen van dien. Een veilige installatie kan daardoor veranderen in een gevaar voor u en uw huisgenoten.

Kiest u voor een Erkend Installateur, dan maakt u altijd een veilige keuze.

SEI

In het erkenningenregister van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Een installatiebedrijf dat in aanmerking wil komen voor een SEI-erkenning moet ten minste één vakbekwaam persoon fulltime in dienst hebben. Deze man of vrouw – de eigenaar of een medewerker – moet minimaal één relevant vakdiploma in bezit hebben voor een van de vakdisciplines. Tevens geeft de SEI werkbladen uit waarmee de erkende watertechnische installateur zijn kennis up-to-date moet houden. Het gaat daarbij vaak om actuele informatie over bijvoorbeeld terugstroombeveiliging of legionellapreventie.

F-gassen

Elke eigenaar/beheerder of installateur van een koelinstallatie of airconditioning-apparatuur heeft te maken met milieuwetgeving. Hierin wordt onder andere bepaald op welke wijze omgegaan moet worden met stoffen die de ozonlaag aantasten.

Sinds 1992 mogen alleen F-gassen erkende bedrijven handelingen op het gebied van HCFK’s en HFK’s aan koelinstallaties verrichten. Het Ministerie van VROM heeft STEK als onafhankelijke instantie aangewezen om bedrijven te erkennen voor het verrichten van deze handelingen. Wanneer aan alle voorwaarden voor erkenning is voldaan, wordt door STEK een erkenning afgegeven.

Installatie, reparatie en onderhoud mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door F-gassen erkende bedrijven. Zij zijn op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen. Bij alle installaties met een vulling groter of gelijk aan 5 ton CO2 equivalent, hoort een logboek. Hierin staan gegevens over de installatie en worden feiten vermeld over onderhoud en service. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor dat logboek. Installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd. Periodiek onderhoud moet regelmatig worden verricht.

SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. (SBB)

Als erkend leerbedrijf laten we zien dat we de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren. Deze uitstraling heeft uiteraard invloed op de manier waarop naar de bedrijfstak gekeken wordt en geldt voor branchegenoten als bewijs voor kwalitatief goede producten en diensten.

Zeker in deze tijd van technologische groei en nieuwe eisen die aan vakmensen worden gesteld, is kennis al snel verouderd. Voor een bedrijf is het up-to-date houden van het vakmanschap noodzakelijk om continuïteit te garanderen. De ervaring leert dat het bieden van goede opleidingsmogelijkheden resulteert in gemotiveerde vakmensen die graag bij hun bedrijf willen blijven werken.